GK 184a: Landgraf Wilhelm V. (1602-1637) zu Pferd (1630 - 1635)